convocatòria assemblea general ordinària

 A la reunió de la Junta Directiva celebrada el dia 13 de juliol de 2017, s’acordà la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de l’AIQS, que se celebrarà en primera convocatòria el 23/11/2017 i en segona el DIVENDRES 24 DE NOVEMBRE DE 2017, a les 18.30, a la Sala Multimèdia d’IQS (Via Augusta, 390, de Barcelona).

 17.30 h.    Eucaristia a la Capella “Francesc Castelló” d’IQS, en sufragi dels companys finats durant l’any.

 18.30 h.    ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1.    Informe de la Presidència.

2.    Ratificació, si s’escau, dels nous càrrecs de la Junta Directiva

3.    Informe dels membres de la Junta Directiva.

4.    Informe de la situació econòmica i pressupost per a l’any 2018.

5.    Altes i baixes d’Associats.

6.    Lliurament dels premis P. Salvador Gil SJ.

7.    Concessió de les insígnies y distincions commemoratives als Associats de les promocions de 1957, 1967, 1977, 1992 i 2005 (*)

8.    Precs i preguntes.

9.    Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’Acta de l’Assemblea.

(*) Els associats de les promocions 1967 rebran les seves distincions durant la celebració de l’assemblea. La resta de distincions es lliuraran durant el sopar.

  

La Secretària

Dra. Laia Ros i Blanco

 

 [Segons l’article 16 dels Estatuts de l’Associació, l’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi assisteixin, presents o representats, la majoria simple dels Associats, i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’Associats concurrents.]