Convocatòria Assemblea General Ordinària

 A la reunió de la Junta Directiva celebrada el dia 12 de juliol de 2018, s’acordà la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de l’AIQS, que se celebrarà en primera convocatòria el 15/11/2018 i en segona el DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE DE 2018, a les 18.30, a la Sala Multimèdia d’IQS (Via Augusta, 390, de Barcelona).

 17.30    Eucaristia a la Capella “Francesc Castelló” d’IQS, en sufragi dels companys finats durant l’any.

 18.30    ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.    Informe de la Presidència.

2.    Informe dels membres de la Junta Directiva.

3.    Informe de la situació econòmica i pressupost per a l’exercici 2018.

4.    Altes i baixes d’Associats.

5.    Lliurament dels premis P. Salvador Gil SJ.

6.    Concessió de les insígnies i distincions commemoratives als Associats de les promocions de 1958, 1968, 1978, 1993 i 2006.

7.    Precs i preguntes.

8.    Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’Acta de l’Assemblea.

La Secretària

Dra. Laia Ros i Blanco

 

 [Segons l’article 16 dels Estatuts de l’Associació, l’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi assisteixin, presents o representats, la majoria simple dels Associats, i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’Associats concurrents.]