A la reunió de la Junta Directiva celebrada el dia 9 de febrer de 2019, s’acordà la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària de l’AIQS, que se celebrarà en primera convocatòria el 03/04/2019 i en segona el DIJOUS 4 D’ABRIL DE 2019, a les 18.00, a la Sala Blava d’IQS (Via Augusta, 390, de Barcelona), amb el següent

 ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació dels Estatuts de l’Associació
2. Precs i preguntes
3. Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’Acta de l’Assemblea.

 

El text de la proposta de modificació dels Estatuts de l’Associació es farà arribar a tots els Associats per correu electrònic o per correu ordinari. A més, la informació sobre els temes objecte de l’Assemblea, estarà a disposició dels Associats en els locals de l’Associació situats a la Via Augusta, 380, de la ciutat de Barcelona, dins del termini legal estatutari.

La Secretària
Dra. Laia Ros i Blanco

 

[Segons l’article 16 dels Estatuts de l’Associació, l’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi assisteixin, presents o representats, la majoria simple dels Associats, i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’Associats concurrents.

Tots els Associats podran delegar el seu vot especialment per a cada convocatòria de l’Assemblea General a favor de qualsevol Associat mitjançant escrit dirigit al president de la Junta Directiva, fent referència expressa a l’ordre del dia que es tractarà i a la data de la reunió a què fa referència la delegació de vot, descartant-se qualsevol altre tipus de delegació. Cada Associat podrà representar, com a màxim, altres 5 Associats.

Les delegacions degudament representades són vàlides per al còmput del quòrum d’assistència i de vot]